Warunki świadczenia usług

Niniejszy dokument został przetłumaczony wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności zastosowanie ma ostateczna i prawnie wiążąca angielska wersja dokumentu.

Jako konsumenci zamieszkali w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”) mają Państwo dostęp do platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Bounce nie jest zobowiązana ani zobligowana do korzystania z alternatywnego podmiotu rozstrzygającego spory w celu rozstrzygania sporów z konsumentami. Platforma internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej jest dostępna wyłącznie dla mieszkańców EOG.

Sekcja 17 niniejszych Warunków zawiera umowę o arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego, które mają zastosowanie do wszystkich roszczeń wniesionych przeciwko firmie Bounce w Stanach Zjednoczonych. Prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią.

Dzień dobry, dziękujemy za zainteresowanie firmą Bounce!

Niniejsze Warunki świadczenia usług (“Warunki”) stanowią wiążącą umowę prawną między Państwem a firmą Bounce i dotyczą korzystania przez Państwa ze stron internetowych, aplikacji, sieci i innych usług świadczonych przez firmę Bounce (łącznie nazywanych “Platformą Bounce”). W niniejszych Warunkach słowa “Bounce”, “my”, “nas”, “nasze” są odniesieniami do firmy Bounce Inc.

Kluczowe zasady

  • Udostępniamy platformę online Klientom, którzy chcą przechować swoje przedmioty osobiste przez krótki okres, łącząc ich z Partnerami, którzy udostępniają przestrzeń do przechowywania przedmiotów przez krótki okres. Klienci mogą również skorzystać z platformy Bounce w celu odbierania swoich przesyłek w niektórych lokalizacjach Partnerów.
  • Aby uzyskać dostęp do Platformy Bounce i móc z niej korzystać, muszą Państwo utworzyć konto i/lub dodać dane dotyczące płatności. Informacje podane przez Państwa muszą być prawidłowe i, w razie potrzeby, stale aktualizowane.
  • Prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Bounce. Znajdą w nich Państwo ważne informacje o nas, swoich prawach i obowiązkach.
  • Rezerwujemy prawo do okresowego aktualizowania niniejszych Warunków. Jeśli dokonamy znaczących zmian w niniejszych Warunkach, poinformujemy o tym Państwa z piętnastodniowym (15) wyprzedzeniem.
  • Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące firmy Bounce lub niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem support@usebounce.com.

O NAS

Jesteśmy firmą Bounce Inc., pochodzącą ze stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowaną pod adresem 548 Market St PMB 6041 w San Francisco w stanie Kalifornia. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem support@usebounce.com.

1. NASZA ROLA

1.1. Firma Bounce udostępnia platformę online (“Platforma Bounce”) uprawnionym użytkownikom (“Klienci”), którzy chcą przechować swoje przedmioty osobiste przez krótki okres i zarezerwować przestrzeń do przechowywania przedmiotów osobistych przez krótki okres lub skorzystać z innych usług u naszych partnerów (“Partnerzy”). Klienci mogą również skorzystać z Platformy Bounce w celu odbierania swoich przesyłek w niektórych lokalizacjach Partnerów. W niniejszych Warunkach słowa przedmiot (przedmioty), przedmiot osobisty (przedmioty osobiste), bagaż (bagaże), walizka (walizki), przesyłka (przesyłki) są często określane jako “Przedmiot” lub “Przedmioty”.

1.2. Firma Bounce jest dostawcą Platformy Bounce, która umożliwia Klientom łączenie się z Partnerami w prowadzonych przez nich i kontrolowanych, fizycznych lokalizacjach (“Lokalizacja Partnerska”, “Lokalizacje Partnerskie”) w odniesieniu do następujących usług świadczonych przez nas (tutaj łącznie nazywanych “Usługami”):

1.2.1. Usługi Przechowywania. Klienci mogą znaleźć i zarezerwować dostępną przestrzeń do krótkoterminowego przechowywania swoich Przedmiotów (“Usługi Przechowywania”).

1.2.2. Usługi Transportowe. Klienci mogą znaleźć i zarezerwować transport swoich Przedmiotów pomiędzy Lokalizacjami Partnerskimi, swoim domem lub innym wyznaczonym miejscem (“Usługi Transportowe”).

1.2.3. Usługi Przyjmowania Przesyłek. Klienci mogą wysyłać i dostarczać swoje przesyłki do niektórych Lokalizacji Partnerskich (“Usługi Przyjmowania Przesyłek”).

1.2.4. Inne Usługi. Okresowo firma Bounce może zezwalać Klientom na korzystanie z Platformy Bounce w celu nawiązania współpracy z Partnerami związanej z innymi usługami (“Inne Usługi”). Dołożymy wszelkich starań, żeby poinformować Państwa o zakresie Innych Usług i związanych z nimi warunkach poprzez Platformę Bounce. Powiadomimy Państwa o wszelkich istotnych zmianach, jakie wprowadzimy w niniejszych Warunkach, aby odzwierciedlić, do których Innych Usług mają Państwo dostęp i z których mogą Państwo korzystać poprzez Platformę Bounce.

1.3. Niniejsze Warunki, w tym między innymi, Ochrona BounceShield™ mają zastosowanie wyłącznie do tych Usług, które są świadczone i realizowane poprzez Platformę Bounce, w trakcie świadczenia których wszystkie interakcje między Państwem a Partnerem odbywały się wyłącznie poprzez Platformę Bounce.

1.4. Produkty i usługi oferowane i świadczone Państwu przez Partnerów poza Platformą Bounce nie podlegają niniejszym Warunkom. Te produkty i usługi są wyceniane przez Partnerów i podlegają osobnym warunkom ustalonym przez Partnerów. Muszą Państwo zapłacić Partnerom bezpośrednio za takie produkty lub usługi podczas ich zakupu lub podczas realizowania usługi. Okresowo możemy zezwalać na zakup produktów lub usług od naszych Partnerów i płatność za nie za pośrednictwem Platformy Bounce.

1.5. Firma Bounce nie posiada, nie nadzoruje i nie zarządza Lokalizacjami Partnerskimi. Firma Bounce nie jest stroną żadnych umów, które mogłyby zostać zawarte między Klientem a Partnerem, ani nie jest operatorem płatności, pośrednikiem czy ubezpieczycielem.

2. REJESTRACJA KONTA

2.1. Aby uzyskać dostęp do wielu funkcji Platformy Bounce i móc z nich korzystać, muszą Państwo zarejestrować konto. Aby zarejestrować konto należy mieć ukończone osiemnaście (18) lat. Dostęp do Platformy Bounce można również uzyskać, podając swoje dane do płatności.


2.2. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczają Państwo, że: (a) mają Państwo przynajmniej osiemnaście (18) lat; (b) mają Państwo zdolność prawną do zawierania wiążących umów; (c) są Państwo osobami fizycznymi i działają we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej i posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do reprezentowania i zawierania umów w imieniu tejże osoby prawnej; (d) nie zostali Państwo w przeszłości zawieszeni, usunięci lub zablokowani na Platformie Bounce zgodnie z krajową jurysdykcją i prawem właściwym oraz (e) Państwa rejestracja i sposób korzystania z Platformy Bounce oraz Usług będą przez cały czas zgodne z obowiązującym prawem i regulacjami.

2.3. Podczas rejestrowania konta mogą być Państwo zobligowani do przekazania firmie Bounce pewnych informacji na swój temat takich jak imię i nazwisko, adres mailowy i inne informacje kontaktowe.

2.4. Są Państwo zobowiązani do przekazywania nam poprawnych, aktualnych i pełnych informacji i, w razie potrzeby, do stałego aktualizowania tych informacji. Są Państwo w pełni odpowiedzialni za ochronę swoich danych uwierzytelniających do konta. Zabronione jest także udostępnianie tych danych osobom trzecim. Są Państwo odpowiedzialni, również prawnie, za działania podjęte za pośrednictwem Państwa konta, chyba że takie działania nie będą przez Państwa autoryzowane i nie dopuszczą się Państwo zaniedbania (na przykład poprzez niezgłoszenie nieautoryzowanego wykorzystania Państwa konta lub zagubienia danych uwierzytelniających). Jeśli okaże się, że Państwa dane uwierzytelniające zostały zagubione, skradzione lub że bezpieczeństwo Państwa konta zostało naruszone w jakikolwiek sposób, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem support@usebounce.com.

3. ZABRONIONE PRZEDMIOTY

3.1. Zabronione jest korzystanie z Platformy Bounce w celu przechowywania, dostarczania, otrzymywania, transportowania lub podejmowania jakichkolwiek działań z następującymi Przedmiotami (tutaj łącznie nazywanymi “Zabronionymi Przedmiotami”):

3.1.1. Jakimikolwiek Przedmiotami, których posiadanie lub transportowanie jest niezgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem obowiązującym w miejscu, do którego dane Przedmioty miałyby być dostarczone, przetransportowane lub w którym miałyby być przetrzymywane czy odebrane.

3.1.2. Jakimikolwiek broniami, broniami palnymi, amunicją, ładunkami lub substancjami wybuchowymi, łatwopalnymi cieczami i gazami, pestycydami lub innymi toksycznymi substancjami chemicznym, żywymi zwierzętami, produktami rolnymi, towarami łatwo psującymi się, napojami alkoholowymi, narkotykami lub innymi kontrolowanymi substancjami, których przyjmowanie na własny użytek nie jest potwierdzone receptą lub które nie są sprzedawane bez recepty, gotówką lub ekwiwalentami gotówki, kuponami na loterię, akcjami, obligacjami, przekazami pieniężnymi, przedmiotami o wartości sentymentalnej, biżuterią, kamieniami i metalami szlachetnymi, klejnotami, kartami podarunkowymi, przedmiotami, których nie można zastąpić (np. antykami, obrazami), lekami, dokumentami imigracyjnymi i innymi kosztownościami.

3.1.3. Innymi Przedmiotami, które zostaną określone przez Partnera lub firmę Bounce jako zabronione.

3.2. Firma Bounce oraz nasi Partnerzy zastrzegają sobie prawo do skontrolowania, w Państwa obecności, wszystkich Przedmiotów zdeponowanych w ramach oferowanych Usług i odrzucenia jakichkolwiek Zabronionych Przedmiotów lub innych Przedmiotów, które, w uzasadnionej opinii firmy Bounce lub Partnera, stanowią zagrożenie dla Partnera, personelu punktu Partnera, innych Klientów lub ogółu społeczeństwa. Firma Bounce i Partnerzy mają prawo do przekazania organom ścigania wszelkich Przedmiotów, których posiadanie, przechowywanie, dostarczanie i transportowanie mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa. Jeśli Partner odrzuci Państwa Przedmiot, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem support@usebounce.com.

3.3. Firma Bounce oraz Partnerzy nie mają obowiązku ochrony Zabronionych Przedmiotów przed zagubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Sekcji 5 (Ochrona BounceShield™).

4. PŁATNOŚCI I OPŁATY

4.1. Aby korzystać z niektórych funkcji Platformy Bounce i Usług będą Państwo zobowiązani do uiszczenia opłat w obowiązującej walucie. Przed uiszczeniem jakichkolwiek opłat będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z opłatami w obowiązującej walucie i zaakceptowania ich. Będą Państwo mogli korzystać z oferowanych Usług wyłącznie po podaniu nam prawidłowej metody płatności.

4.2. Wszystkie płatności dokonywane przez Klientów na rzecz firmy Bounce i płatności dokonywane przez firmę Bounce na rzecz Partnerów będą przetwarzane za pośrednictwem platformy płatności online Stripe, Apple Pay lub PayPal. Płatności dokonywane za pośrednictwem platformy Stripe, Apple Pay, PayPal oraz Google Pay podlegają automatycznym kontrolom, w tym kontrolom dotyczącym przeciwdziałania oszustwom. Wyrażając zgodę na korzystanie z Platformy Bounce, akceptują Państwo regulamin Stripe dostępny na www.stripe.com, regulamin Apple Pay dostępny na https://www.apple.com, regulamin PayPal dostępny na https://www.paypal.com i regulamin Google Pay dostępny na https://pay.google.com/about.

4.3. Zabronione jest wysyłanie próśb o płatności i dokonywanie płatności bezpośrednio na rzecz Partnerów poza Platformą Bounce.

4.4. Firma Bounce może pobrać opłatę serwisową za każdy Przedmiot, który zostanie dodany do rezerwacji i/lub za każdy produkt i/lub Usługę opłaconą za pośrednictwem Platformy Bounce. Przed uiszczeniem jakichkolwiek opłat będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z opłatami w obowiązującej walucie i zaakceptowania ich.

4.5. Upoważniają Państwo firmę Bounce do pobrania opłat za wybrane przez Państwa Usługi, zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszych Warunkach lub zgodnie z informacjami opublikowanymi przez firmę Bounce, w tym podatków i innych opłat, wybraną przez Państwa metodą płatności. W przypadku uiszczenia jakichkolwiek opłat za pomocą karty kredytowej, firma Bounce może ubiegać się o preautoryzację Państwa karty kredytowej w celu zweryfikowania jej ważności i dostępności środków na karcie. Te opłaty obejmują między innymi:

4.5.1. Opłatę za Przechowywanie. Opłata należna za Usługę Przechowywania (“Opłata za Przechowywanie”).

4.5.2. Opłatę za Przyjmowanie Przesyłek. Opłata należna za Usługę Przyjmowania Przesyłek (“Opłata za Przyjmowanie Przesyłek”). Dodatkowe przesyłki wysłane do Lokalizacji Partnerskich wykraczające poza dozwoloną liczbę przesyłek w wykupionym pakiecie lub planie mogą podlegać dodatkowej opłacie za każdą przesyłkę.

4.5.3. Opłatę za Ochronę BounceShield™. Firma Bounce pobierze automatycznie opłatę za Ochronę BounceShield™, która chroni Klientów w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia ich Przedmiotów podczas korzystania z Usług Przechowywania (“Opłata za Ochronę BounceShield™). Więcej informacji na temat Ochrony BounceShield™ znajdą Państwo w Sekcji 5 niniejszych Warunków.

4.5.4. Opłatę za Subskrypcję. W stosownych przypadkach korzystanie z Usług może wiązać się z automatycznymi, cyklicznymi płatnościami, na które wyrazili Państwo zgodę (“Opłata za Subskrypcję”). Aktywując subskrypcję, wyrażają Państwo zgodę na cykliczne pobieranie Opłaty za Subskrypcję. “Dzień Odnowienia Subskrypcji” to dzień, w którym zakupią Państwo pierwszą subskrypcję na wybrane usługi. Państwa konto zostanie automatycznie obciążone w Dniu Odnowienia Subskrypcji wszystkimi obowiązującymi opłatami za następny okres subskrypcji. Państwa subskrypcja będzie kontynuowana do momentu jej anulowania przez Państwa lub do momentu rozwiązania przez nas niniejszej umowy zgodnie z Sekcją 13. Muszą Państwo anulować subskrypcję przed jej automatycznym odnowieniem, żeby uniknąć naliczenia kolejnej cyklicznej Opłaty za Subskrypcję. Pobierzemy Opłatę za Subskrypcję podaną przez Państwa metodą płatności lub inną metodą płatności, jeśli zmienią Państwo informacje dotyczące płatności. Mogą Państwo anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie na swoim koncie lub kontaktując się z nami pod adresem support@usebounce.com. Potwierdzają Państwo zapoznanie się z informacjami i zgadzają się, że żadna zapłacona Opłata za Subskrypcję nie zostanie zwrócona za odpowiadający okres subskrypcji.

4.5.5. Opłatę za Późny Odbiór. Jeśli Przedmiot nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie, Partnerzy mają prawo do wysłania Przedmiotu pod adres Klienta lub do innej lokalizacji wyznaczonej przez firmę Bounce bez wcześniejszego powiadomienia. W takim przypadku Klient może zostać obciążony opłatą w wysokości 100 USD (lub 100 EUR, 100 GBP lub innej obowiązującej walucie) za Przedmiot (“Opłata za Późny Odbiór”). Aby odzyskać Przedmiot (Przedmioty), Klient będzie musiał zapłacić Opłatę za Późny Odbiór oraz wszelkie dodatkowe opłaty za wysłanie Przedmiotu (Przedmiotów). Klient będzie musiał uiścić wszystkie te opłaty przed zwróceniem mu Przedmiotów.

4.5.6. Opłatę za Przesyłkę Ponadgabarytową. Zgadzają się Państwo, że mogą zapłacić dodatkową opłatę za Przesyłkę ponadgabarytową (“Opłata za Przesyłkę Ponadgabarytową”). Przesyłki powyżej 11,5 kg lub 60 cm x 60 cm x 60 cm (lub przekraczające inne obowiązujące lokalnie limity) uznawane są za ponadgabarytowe. Więcej informacji na temat cen przesyłek ponadgabarytowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej

Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat, zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony, w szczególności zakładek dotyczących cen za przechowywanie oraz cen za przesyłki.

4.6. Firma Bounce zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany cennika opłat. Dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić Państwu zaktualizowane informacje o opłatach. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony https://usebounce.com/pl i korzystania z naszej aplikacji mobilnej w celu zapoznania się ze zaktualizowanym cennikiem obowiązujących opłat. Zmiany opłat będą miały wpływ wyłącznie na rezerwacje dokonane po dacie wejścia w życie zmiany. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą opłat, mogą Państwo rozwiązać swoją umowę z firmą Bounce.

4.7. Firma Bounce, według własnego uznania, może oferować Klientom oferty promocyjne zawierające różne funkcje i różne ceny, które mogą podlegać innym regulaminom.

4.8. Firma Bounce może zawiesić lub zablokować dostęp do Platformy Bounce według własnego uznania każdego konta, na którym znajduje się należna, niezapłacona kwota. Konto z zaległą płatnością może być obciążone zarówno zaległą kwotą za Usługi, jak i dodatkowymi opłatami, na przykład związanymi z usługą chargeback lub windykacją niezapłaconej kwoty, w tym opłatami windykacyjnymi.

4.9. Firma Bounce może oferować Klientom środki (“Środki Bounce”). Środków Bounce nie można wymienić na pieniądze. Środki Bounce mogą zostać cofnięte, zablokowane lub nieuznane przez firmę Bounce na podstawie własnego uznania firmy Bounce, w tym przed datą utracenia ważności i wygaśnięcia Środków Bounce. Firma Bounce dołoży starań, żeby wysyłać Klientom przypomnienia o Środkach Bounce, które wkrótce stracą ważność i wygasną.

5. OCHRONA BOUNCESHIELD™

5.1. Firma Bounce może, według własnego uznania, zrekompensować Państwu zagubienie, zniszczenie lub kradzież Przedmiotów w związku z Usługami Przechowywania, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, wyjątków i warunków.

5.2. Korzystając z Usługi Przechowywania, zostaną Państwo automatycznie obciążeni przez firmę Bounce opłatą za Ochronę BounceShield™. Ochrona BounceShield™, również określana w niniejszych Warunkach jako “Gwarancja” Bounce oraz “Ochrona” Bounce, dotyczy zagubienia, zniszczenia oraz kradzieży Przedmiotów należących do Klientów, do których doszło podczas korzystania z Usług, a Przedmioty te były powiązane z rezerwacją dokonaną poprzez Platformę Bounce. Firma Bounce nie zrekompensuje Klientom innych kosztów, takich jak koszty transportu z lub do lokalizacji Partnera, dodatkowe zakwaterowanie lub loty zarezerwowane w wyniku niemożności zlokalizowania lub dostępu do Przedmiotów. Ochrona BounceShield™ nie stanowi umowy ubezpieczenia i jest oferowana według wyłącznego uznania firmy Bounce.

5.3. Jeśli kwalifikują się Państwo do odszkodowania wynikającego z Ochrony BounceShield™ (więcej informacji w Sekcji 5.5), firma Bounce może zrekompensować wartość zagubionych, skradzionych lub zniszczonych Przedmiotów do kwoty 10.000 USD (lub 10.000 EUR w Unii Europejskiej, 10.000 GBP w Wielkiej Brytanii lub innej obowiązującej walucie), biorąc pod uwagę początkową wartość Przedmiotu oraz utratę na początkowej wartości spowodowaną zużyciem. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że firma Bounce nie zwróci Państwu kosztów wymiany Przedmiotu (Przedmiotów). Ostateczna wartość rekompensaty zostanie ustalona przez firmę Bounce na podstawie dostarczonych przez Państwa dowodów i indywidualnych okoliczności. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że Ochrona BounceShield™ jest oferowana według wyłącznego uznania firmy Bounce. Firma Bounce może odrzucić roszczenie niezależnie od jego kwalifikowalności, na przykład w przypadku podejrzenia oszustwa. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że każda decyzja dotycząca kwoty odszkodowania będzie podlegać własnemu uznaniu firmy Bounce.

5.4. Ochrona BounceShield™ nie obowiązuje w przypadku:

5.4.1. Przedmiotów opłaconych gotówką lub za pomocą metody płatności, która nie została zaakceptowana przez firmę Bounce;

5.4.2. Przedmiotów przechowywanych poza Platformą Bounce;

5.4.3. Przedmiotów, które są zabronione. Lista Zabronionych Przedmiotów znajduje się w Sekcji 3.1;

5.4.4. Przedmiotów, których Klienci nie przekazali lub nie zabezpieczyli w odpowiedni sposób lub Przedmiotów, które są podatne na uszkodzenia pomimo przekazania lub zabezpieczenia w odpowiedni sposób. Obejmuje to, między innymi, wazony, delikatne szklane przedmioty, obrazy, zdjęcia, ciecze, urządzenia elektroniczne takie jak laptopy, telefony bez etui, pokrowca itp.;

5.4.5. Przedmiotów, które zostały porzucone. Przechowywane przez Klienta Przedmioty, które nie zostaną odebrane w ustalonym terminie odbioru, są uznawane za porzucone i przestają być objęte Ochroną BounceShield™. Niektórzy Partnerzy wymagają, żeby porzucone przedmioty były niezwłocznie wysyłane z Lokalizacji Partnerskich, a Klienci będą odpowiedzialni za zapłacenie Opłaty za Późny Odbiór oraz wszelkich dodatkowych opłat wysyłkowych zgodnie z Sekcją 4.5.5.

5.5. Aby kwalifikować się do odszkodowania w ramach Ochrony BounceShield™, Klientom nie wolno (a) umyślnie lub nieumyślnie wyrządzić szkody wizerunkowej, lub szkody na reputacji marki firmie Bounce; (b) naruszyć niniejszych Warunków; (c) otrzymać odszkodowania od ubezpieczyciela lub innej strony w związku z zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem, co do których ubiegają się o odszkodowanie w ramach Ochrony BounceShield™. Klienci muszą być gotowi do ujawnienia nam wszelkiej istotnej komunikacji ze swoją firmą ubezpieczeniową lub inną stroną odpowiedzialną za wypłacenie odszkodowania. Niedostosowanie się do tego wymogu może skutkować odrzuceniem roszczenia.

5.6. Możemy poprosić Państwa o współpracę i komunikację z istotnymi stronami, takimi jak nasz Partner i policja, w celu wyjaśnienia roszczenia. Możemy również poprosić Państwa o współpracę z naszym Partnerem oraz Podmiotami Powiązanymi w związku ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa, które są obecnie stosowane w Lokalizacji Partnerskiej i które mogą zostać wprowadzone w przyszłości, w związku z obsługą, przechowywaniem, odbieraniem i wysyłką Przedmiotów. W niniejszych Warunkach termin “Podmioty Powiązane” oznacza zarówno Podmioty Powiązane w ramach Programu Afiliacyjnego Bounce oraz Podmioty Powiązane z Partnerem.

5.7. Żeby aktywować rekompensatę w ramach Ochrony BounceShield™ korzystając z Usługi Przechowywania:

5.7.1. Klienci są zobowiązani posiadać ważną rezerwację na Usługi Przechowywania dla swojego Przedmiotu (Przedmiotów) wraz z ważnym dowodem płatności.

5.7.2. Klienci są zobowiązani udowodnić, że (a) dokonali rezerwacji za pośrednictwem Platformy Bounce, a także że wszystkie ich interakcje z Partnerem miały miejsce wyłącznie poprzez Platformę Bounce; (b) zrobili zdjęcia każdego oznakowanego Przedmiotu podczas pozostawiania swoich Przedmiotów w punkcie oraz (c) postępowali zgodnie ze wszystkimi instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Niewykonanie któregokolwiek z tych kroków może skutkować unieważnieniem Ochrony BounceShield™.

5.7.3. Klienci są zobowiązani do poinformowania firmy Bounce o kradzieży, zagubieniu lub zniszczeniu Przedmiotu (Przedmiotów), dla których chcą skorzystać z Ochrony, wysyłając maila na adres support@usebounce.com w przeciągu dwudziestu czterech (24) godzin od planowanej godziny zakończenia rezerwacji.

5.7.4. Klienci są zobowiązani do przekazania firmie Bounce wszystkich istotnych szczegółów na temat Przedmiotu (Przedmiotów) przechowywanego w bagażu (bagażach), walizce (walizkach) itp. powiązanego z rezerwacją. Szczegóły te obejmują stan Przedmiotu (Przedmiotów) bezpośrednio przed przechowaniem, stan Przedmiotu (Przedmiotów) podczas odbioru, a także wartość każdego Przedmiotu uwzględnionego w roszczeniu.

5.7.5. Klienci są zobowiązani przedstawić dowody ponad wszelką wątpliwość, że Przedmiot został skradziony, zniszczony lub zagubiony podczas przechowywania w ramach Usługi Przechowywania. Dowody mogą obejmować raporty policyjne, paragony, nagrania wideo i inne dowody, o których dostarczenie możemy poprosić. Niedostarczenie odpowiedniej dokumentacji spełniającej powyższe wymagania może automatycznie stanowić podstawę do odrzucenia roszczenia. Decyzja o tym, czy dostarczone dowody zostaną uznane za odpowiednie, zostanie podjęta według własnego uznania firmy Bounce.

5.8. Ochrona BounceShield™ nie jest obecnie dostępna dla Usługi Przyjmowania Przesyłek, a firma Bounce nie zwróci Państwu kosztów zagubienia, zniszczenia lub kradzieży przesyłek.

6. OPINIE

Po zakończeniu świadczenia usługi Klienci będą mieli możliwość zostawienia opinii Partnerowi oraz Lokalizacji Partnerskiej. Opinia musi być dokładna i nie może zawierać sformułowań dyskryminujących, obraźliwych, zniesławiających, obelżywych lub agresywnych.

7. USŁUGA PRZECHOWYWANIA

7.1. Dla każdego przechowywanego Przedmiotu muszą Państwo (a) dokonać rezerwacji bezpośrednio poprzez Platformę Bounce lub zeskanować kod QR dostępny w punkcie Partnera. Ten kod QR da Państwu bezpośredni dostęp do Platformy Bounce, na której będą mogli Państwo dokonać rezerwacji; (b) zrobić zdjęcia każdego oznakowanego Przedmiotu podczas pozostawiania swoich Przedmiotów w punkcie oraz (c) postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami wyświetlonymi na Platformie Bounce.

7.2. Państwa rezerwacja Usługi Przechowywania obejmuje przechowywanie Państwa Przedmiotów przez czas określony w rezerwacji (“Okres Przechowywania”). Są Państwo odpowiedzialni za odebranie Przedmiotu (Przedmiotów) z punktu Partnera przed końcem Okresu Przechowywania i przedstawienie wystarczającego dowodu potwierdzającego, że Przedmiot (Przedmioty) należą do Państwa lub że mają Państwo wystarczające uprawnienia do odebrania Przedmiotu (Przedmiotów).

7.3. Po zakończeniu Okresu Przechowywania, jeśli Państwa Przedmioty nie zostaną odebrane, rozumieją Państwo i zgadzają się, że firma Bounce może przedłużyć Państwa rezerwację Usługi Przechowywania według obowiązującej wówczas stawki, aby objąć cały okres, w którym Państwa Przedmiot będzie przechowywany w punkcie Partnera, niezależnie od tego, czy otrzymają Państwo powiadomienie od nas lub Partnera. Muszą się Państwo skontaktować z firmą Bounce w celu odebrania swojego Przedmiotu (swoich Przedmiotów). Jeśli próba pobrania płatności w celu przedłużenia rezerwacji nie powiedzie się, jeśli firma Bounce lub Partner nie będą się mogli z Państwem skontaktować lub jeśli nie uda się Państwu pomyślnie skontaktować z firmą Bounce lub z Partnerem, Partner ma prawo do pozbycia się Państwa Przedmiotu (Przedmiotów) według własnego uznania. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że Partner może podjąć wyżej opisane działania w odniesieniu do Państwa Przedmiotów i tym samym zrzekają się Państwo prawa do wszelkich roszczeń, jakie mogą Państwo mieć wobec Partnerów, ich franczyzodawców, podmiotów powiązanych lub innych jednostek powiązanych.

7.4. Anulowanie rezerwacji musi nastąpić przed ustalonym czasem rozpoczęcia rezerwacji lub jedną (1) godzinę po ustalonym czasie rozpoczęcia rezerwacji. Koszt prawidłowo anulowanych rezerwacji zostanie zwrócony w Środkach Bounce lub za pośrednictwem metody płatności wybranej podczas składania rezerwacji. Środki Bounce mogą być wykorzystane na przyszłe rezerwacje we wszystkich Lokalizacjach Partnerskich.

8. USŁUGA PRZYJMOWANIA PRZESYŁEK

8.1. Dla każdej przesyłki muszą Państwo (a) dokonać rezerwacji za pośrednictwem Platformy Bounce, która pozwoli na odebranie przesyłki w określonej Lokalizacji Partnerskiej w określonym czasie; (b) dodać Kod Bounce (BNC-CODE) do informacji o wysyłce oraz (c) wyświetlić kod QR w punkcie Partnera w celu odbioru przesyłki.

8.2. Korzystanie z Usługi Przyjmowania Przesyłek jest ograniczone do liczby przesyłek w wybranym planie lub subskrypcji.

8.3. Zgadzają się Państwo, że Partnerzy mają prawo do odrzucenia jakiejkolwiek przesyłki, której przyjęcie jest dla nich niewygodne, w tym przesyłek ponadgabarytowych. Zgadzają się Państwo nie wysyłać żadnych przesyłek ponadgabarytowych, w tym materacy oraz urządzeń lub innych rzeczy ważących więcej niż 11,5 kg (lub więcej niż jakikolwiek inny ustalony limit wagi), bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Bounce oraz Partnera. Jeśli Partner zgodzi się na przyjęcie Państwa przesyłki ponadgabarytowej, wciąż mogą Państwo zostać obciążeni Opłatą za Przesyłkę Ponadgabarytową opisaną w Sekcji 4.5.6.

8.4. Zgadzają się Państwo, że decydując się na plan nielimitowany, firma Bounce wciąż może zdecydować się na nałożenie dodatkowych restrykcji według własnego uznania, w tym na ograniczenie liczby przesyłek miesięcznie, aby ograniczyć liczbę przesyłek do rozsądnej liczby.

8.5. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że Partner może w każdym momencie zdecydować o zaprzestaniu świadczenia Państwu Usługi Przyjmowania Przesyłek według własnego uznania. Skontaktujemy się z Państwem w takim przypadku.

8.6. Zgadzają się Państwo, że firma Bounce nie ponosi odpowiedzialności za żadne przesyłki, które nie dotarły do Lokalizacji Partnerskiej oraz żaden Przedmiot (żadne Przedmioty), które zostały później zagubione.

8.7. Firma Bounce nie jest odpowiedzialna za zwrot przesyłek do nadawcy ani za zorganizowanie wysyłki do innej lokalizacji niż określona Lokalizacja Partnerska, którą wybrali Państwo do odebrania swojej przesyłki.

9. LICENCJE

9.1. Z zastrzeżeniem Państwa pełnego i stałego przestrzegania niniejszych Warunków firma Bounce udziela Państwu limitowanej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencji, niekomercyjnej i odwołalnej licencji na użytek osobisty w celu (a) uzyskania dostępu i korzystania z Platformy Bounce; oraz (b) zainstalowania i korzystania z jednej kopii kodu obiektowego dowolnej strony lub aplikacji mobilnej powiązanej z Platformą Bounce na urządzeniu mobilnym, który Państwo posiadają lub którym zarządzają.

9.2. Z wyjątkiem i wyłącznie w zakresie, w jakim takie ograniczenie jest niedopuszczalne na mocy obowiązującego prawa, zabronione jest: (a) powielanie, rozpowszechnianie oraz publiczne wyświetlanie Platformy Bounce; (b) modyfikowanie Platformy Bounce; oraz (c) ingerowanie lub obchodzenie jakichkolwiek funkcji powiązanych z Usługami oraz Platformą Bounce, w tym wszelkich mechanizmów bezpieczeństwa lub kontroli dostępu. Jeśli korzystanie z danych Usług lub z Platformy Bounce jest niezgodne z obowiązującym prawem, zabronione jest korzystanie z nich przez Państwa.

9.3. W żadnym przypadku nie mogą Państwo uzyskiwać dostępu do Platformy Bounce w celu uzyskania informacji na temat Partnerów, ich pracowników, Lokalizacji Partnerskich, Podmiotów Powiązanych lub jakichkolwiek innych informacji, które nie są bezpośrednio związane z zawarciem transakcji z firmą Bounce. Jeśli Państwo, we własnym imieniu lub w imieniu innej firmy lub usługi, dopuszczą się takich czynności, wyrażają Państwo zgodę na zapłacenie firmie Bounce kary w wysokości 1.000 USD (lub 1.000 EUR, 1.000 GBP lub innej obowiązującej walucie) pomnożonej przez liczbę przypadków, w których dane zostały nienależycie zebrane.

9.4. Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie informacji i sugestii dotyczących problemów z Usługami lub propozycji dotyczących modyfikacji i usprawnień Usług (“Opinie”), udzielają Państwo firmie Bounce nieograniczonego, bezterminowego, nieodwołalnego, niewyłącznego, w pełni opłaconego, nieodpłatnego prawa do wykorzystania tych Opinii w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, w tym w celu ulepszenia Platformy Bounce, Usług oraz oferowania dodatkowych produktów i usług.

10. TREŚCI

10.1. Niektóre funkcje na Platformie Bounce mogą wiązać się z pozwoleniem na przesyłanie przez użytkowników treści na Platformę Bounce, w tym wiadomości, opinii, zdjęć, nagrań, danych, plików tekstowych i innych rodzajów treści (“Treści Użytkownika”) oraz pozwoleniem na publikowanie Treści Użytkownika na Platformie Bounce. Zachowują Państwo wszelkie prawa autorskie oraz inne obowiązujące prawa własności do Treści Użytkownika opublikowanych na Platformie Bounce.

10.2. Decydując się na przesłanie Treści Użytkownika na lub poprzez Platformę Bounce, udzielają Państwo firmie Bounce ogólnoświatowego, niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, w pełni opłaconego, nieodpłatnego prawa i licencji (oraz sublicencji) do hostingu, przechowywania, transferowania, wyświetlania, przetwarzania, modyfikowania w celu formatowania do wyświetlania i rozpowszechniania Państwa Treści Użytkownika, w całości lub częściowo, w dowolnych formatach medialnych oraz poprzez dowolne kanały medialne znane obecnie oraz opracowane w przyszłości.

10.3. Decydując się na przesłanie Treści Użytkownika na lub poprzez Platformę Bounce do innych użytkowników na Platformie Bounce, udzielają Państwo tym użytkownikom niewyłącznej licencji do dostępu i korzystania z tych Treści Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz funkcjonalnościami Platformy Bounce.

10.4. Firma Bounce, Partnerzy oraz Podmioty Powiązane zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w związku z Treściami Użytkownika. Są Państwo w pełni odpowiedzialni za swoje Treści Użytkownika oraz konsekwencje związane z udostępnianiem Treści Użytkownika poprzez Platformę Bounce. Udostępniając Treści Użytkownika poprzez Platformę Bounce potwierdzają Państwo, oświadczają i gwarantują, że:

10.4.1. Są Państwo autorami i właścicielami Treści Użytkownika lub mają Państwo wszystkie wymagane licencje, prawa, zgody i uprawnienia do upoważnienia firmy Bounce oraz użytkowników Platformy Bounce do korzystania z Państwa Treści Użytkownika oraz rozpowszechniania ich w zakresie niezbędnym do korzystania z licencji udzielonej przez Państwa w niniejszej Sekcji, w sposób przewidziany przez firmę Bounce, Platformę Bounce, Usługi oraz niniejsze Warunki.

10.4.2. Państwa Treści Użytkownika oraz korzystanie z Państwa Treści Użytkownika w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach nie: (i) narusza, łamie lub sprzeniewierza praw żadnej strony trzeciej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, autorskich praw osobistych, praw prywatności, prawa do wizerunku lub innych praw własności, w tym własności intelektualnej; (ii) oczernia, zniesławia ustnie lub pisemnie, narusza prawa do prywatności, prawa do wizerunku lub innego prawa własności żadnej innej osoby; lub (iii) powoduje, że firma Bounce, jej Partnerzy lub Podmioty Powiązane naruszą prawo lub regulacje.

10.4.3. Państwa Treści Użytkownika nie mogłyby zostać uznane przez przeciętną osobę za budzące zastrzeżenia, bluźniercze, nieprzyzwoite, pornograficzne, prześladujące, zawierające groźby, zawstydzające, nienawistne lub nieodpowiednie w jakikolwiek inny sposób.

10.4.4. Nie jesteśmy zobowiązani do edytowania lub kontrolowania Treści Użytkownika udostępnianych przez Państwa lub przez innych użytkowników i nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni za Treści Użytkownika. Firma Bounce może jednak w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia kontrolować, usuwać, edytować i blokować Treści Użytkownika, które według naszego własnego uznania naruszają niniejsze Warunki lub są w inny sposób kontrowersyjne. Rozumieją Państwo, że korzystając z Platformy Bounce będą Państwo narażeni na Treści Użytkownika z różnych źródeł i potwierdzają Państwo, że rozumieją, iż Treści Użytkownika mogą być nieprawdziwe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub kontrowersyjne. Zgadzają się Państwo zrzec i zrzekają się wszelkich roszczeń wynikających z prawa oraz prawa słuszności, w tym prawa do zadośćuczynienia wobec firmy Bounce, Partnerów oraz Podmiotów Powiązanych w odniesieniu do Treści Użytkownika. Jeśli zostaniemy poinformowania przez użytkownika lub właściciela treści, że Treść Użytkownika przypuszczalnie narusza niniejsze Warunki, możemy rozpatrzyć dany zarzut i zdecydować według własnego uznania o usunięciu Treści Użytkownika, do czego zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla zapewnienia jasności podkreślamy, że firma Bounce nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie na Platformie Bounce.

10.4.5. Firma Bounce, jej Partnerzy oraz Podmioty Powiązane nie kontrolują oraz nie mają obowiązku monitorowania: (a) Treści Użytkownika; (b) żadnych Treści udostępnianych przez strony trzecie; oraz (c) korzystania z Platformy Bounce przez innych użytkowników. Potwierdzają Państwo i zgadzają się, że firma Bounce zastrzega sobie prawo i może, od czasu do czasu, monitorować wszelkie informacje przesyłane lub otrzymywane przez Platformę Bounce zarówno dla celów operacyjnych, jak i innych celów. Jeśli w dowolnym momencie firma Bounce zdecyduje się na monitorowanie Treści, firma Bounce nadal nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za Treści ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści. Podczas monitorowania Treści informacje mogą być kontrolowane, rejestrowane, kopiowane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w żadnym wypadku podmioty należące do firmy Bounce, Partnerzy ani Podmioty Powiązane nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Państwa za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub moralne (w tym szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy lub innych strat niematerialnych) wynikające z Państwa dostępu do Platformy Bounce, Usług lub jakichkolwiek materiałów oraz treści udostępnianych przez firmę Bounce, lub związane z Państwa dostępem do Platformy Bounce, Usług lub niemożnością dostępu do nich, lub korzystania z nich, niezależnie od tego, czy wynikają one z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, a także niezależnie od tego, czy jakikolwiek podmiot należący do firmy Bounce, Partner lub którykolwiek z Podmiotów Powiązanych został poinformowany o możliwości wystąpienia szkody, z wyjątkiem przypadków określonych w Sekcji 5 i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, łączna odpowiedzialność podmiotów należących do firmy Bounce wobec Państwa za wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z korzystaniem, lub niemożnością korzystania z jakiejkolwiek części usług, lub w inny sposób na mocy niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy chodzi o umowę, czyn niedozwolony, czy w inny sposób, jest ograniczona do większej z następujących kwot: (a) kwoty zapłaconej przez Państwa na rzecz firmy Bounce za dostęp do Platformy Bounce i korzystanie z niej w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie lub okoliczność stanowiącą podstawę roszczenia; lub (b) 100 USD (100 EUR, 100 GBP lub innej obowiązującej walucie).

11.2. Każde postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach, które przewiduje ograniczenie odpowiedzialności, wyłączenie gwarancji oraz wyłączenie odpowiedzialności ma na celu i dokonuje podziału ryzyka między Stronami niniejszych Warunków. Podział ten jest istotnym elementem podstawy transakcji pomiędzy Stronami. Każde z tych postanowień jest rozdzielne i niezależne od innych postanowień w niniejszych Warunkach. Ograniczenia, o których mowa w tej Sekcji, będą miały zastosowanie nawet wtedy, gdy jakikolwiek ograniczony środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty, niewłaściwego obchodzenia się, kradzieży, zamiany, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu należy składać bezpośrednio do firmy Bounce, nie do Partnera lub Podmiotu Powiązanego. Potwierdzają Państwo i zgadzają się, że podstawowym środkiem zaradczym w przypadku utraty, niewłaściwego obchodzenia się, kradzieży, zamiany, zniszczenia lub uszkodzenia przechowywanego Przedmiotu (Przedmiotów) jest zgłoszenie roszczenia firmie Bounce zgodnie z niniejszymi Warunkami.

12. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzają się Państwo zwolnić, bronić (według uznania firmy Bounce), zabezpieczać i chronić firmę Bounce (w tym podmioty powiązane z firmą Bounce i ich personel) przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym między innymi uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z (i) naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków (w tym wszelkich dodatkowych warunków, Zasad lub Standardów, które mogą mieć zastosowanie); (ii) niewłaściwym korzystaniem przez Państwa z Platformy Bounce lub Usług, (iii) Państwa interakcją z dowolnym Partnerem, w tym między innymi wszelkimi obrażeniami, stratami lub szkodami dowolnego rodzaju (w tym kompensacyjnymi, bezpośrednimi, przypadkowymi, wynikowymi lub innymi) wynikającymi z takiej interakcji lub korzystania, (iv) naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek przepisów prawa, regulacji lub praw osób trzecich, takich jak prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności. Obowiązek do zwolnienia z odpowiedzialności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim roszczenia, zobowiązania, szkody, straty i wydatki zostały odpowiednio spowodowane przez zawinione naruszenie przez Państwa zobowiązania umownego.

12.2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo ponoszą Państwo odpowiedzialność za korzystanie z Platformy Bounce oraz Usług, a także będą Państwo chronić i zwalniać z odpowiedzialności firmę Bounce i jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, podmioty powiązane, podmioty zależne i agentów (łącznie "Podmioty Bounce") oraz Partnerów i ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, podmioty powiązane, podmioty zależne i agentów (wraz z Podmiotami Bounce zwane dalej "Podmiotami Zwolnionymi z Odpowiedzialności") od wszelkich roszczeń wniesionych przez stronę trzecią oraz od wszelkiej powiązanej odpowiedzialności, szkód, strat i wydatków, w tym uzasadnionych honorariów i kosztów obsługi prawnej, wynikających z lub związanych z: (a) korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem przez Państwa z Platformy Bounce lub Usług; (b) naruszeniem przez Państwa dowolnej części niniejszych Warunków, wszelkich oświadczeń, gwarancji lub umów, o których mowa w niniejszych Warunkach, lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub regulacji; (c) naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym wszelkich praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku, prawa do zachowania poufności, innych praw własności lub prywatności; lub (d) wszelkich sporów lub kwestii między Państwem a jakąkolwiek osobą trzecią. Odpowiedni Podmiot zwolniony z odpowiedzialności zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, które w innym przypadku podlegałyby zwolnieniu z odpowiedzialności przez Państwa (bez ograniczania Państwa obowiązku do zwolnienia z odpowiedzialności w odniesieniu do tej sprawy), a w takim przypadku zgadzają się Państwo współpracować z danym Podmiotem w celu obrony tych roszczeń.

13. OKRES TRWANIA, ROZWIĄZYWANIE UMOWY I ZAWIESZENIE

13.1. Niniejsze Warunki wchodzą w życie w momencie ich zaakceptowania przez Państwa lub w momencie pierwszego pobrania, zainstalowania, uzyskania dostępu lub użycia Platformy Bounce i wygasają w momencie ich rozwiązania w sposób opisany w niniejszych Warunkach. Umowa między Państwem a firmą Bounce odzwierciedlona w niniejszych Warunkach pozostaje w mocy do momentu rozwiązania jej przez Państwa lub przez nas zgodnie z niniejszymi Warunkami.

  • Mogą Państwo rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem support@usebounce.com.
  • Możemy rozwiązać niniejszą umowę z jakiegokolwiek powodu powiadamiając Państwa o tym z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem za pośrednictwem maila lub korzystając z jakichkolwiek innych informacji kontaktowych, które nam Państwo przekazali.
  • Możemy również rozwiązać niniejszą umowę natychmiastowo, bez wcześniejszego poinformowania, i przestać zapewniać dostęp do Platformy Bounce, jeżeli (i) istotnie naruszą Państwo niniejsze Warunki, swoje upoważnienie do dostępu do Platformy Bounce lub Usług; (ii) naruszą Państwo obowiązujące przepisy prawa lub (iii) takie działanie będzie konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa lub własności firmy Bounce, Partnerów, ich personelu lub osób trzecich (na przykład w przypadku nieuczciwego zachowania).

13.2. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków: (a) Państwa prawa licencyjne wygasną i będą musieli Państwo natychmiast zaprzestać korzystania z Platformy Bounce i Usług; (b) nie będą Państwo już upoważnieni do dostępu do swojego konta, Platformy Bounce lub Usług; (c) będą musieli Państwo zapłacić firmie Bounce wszelkie nieuregulowane opłaty, które były należne przed rozwiązaniem umowy; (d) oraz wszystkie zobowiązania płatnicze naliczone przed rozwiązaniem umowy, a także wszystkie inne postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter lub wyraźne warunki powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy.

14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Firma Bounce jest właścicielem i zarządcą Platformy Bounce. Interfejsy wizualne, grafiki, projekt, kompilacja, informacje, dane, kod komputerowy (w tym kod źródłowy lub kod obiektowy), produkty, oprogramowanie, usługi i inne elementy Platformy Bounce i Usług ("Materiały") dostarczane przez firmę Bounce są chronione prawem własności intelektualnej i innymi prawami. Wszystkie Materiały są własnością firmy Bounce lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez firmę Bounce, nie mogą Państwo wykorzystywać tych Materiałów. Firma Bounce zastrzega sobie wszelkie prawa do Materiałów, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszych Warunkach. Niniejszym zwalniają Państwo Partnerów oraz ich Podmioty Powiązane ze wszelkich roszczeń związanych z Platformą Bounce, Usługami lub Materiałami.

15. INNE KWESTIE

15.1. Komunikacja. Jeśli zainstalują Państwo aplikację dostarczoną przez firmę Bounce na swoim urządzeniu mobilnym, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie powiadomień push, które są wiadomościami wysyłanymi przez aplikację na urządzenie mobilne, gdy aplikacja nie jest włączona. Powiadomienia można wyłączyć, odwiedzając stronę "ustawienia" urządzenia mobilnego. Możemy również wysyłać Państwu maile dotyczące Platformy Bounce i Usług. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach komunikacyjnych. Zgadzają się Państwo, że wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, umowy lub inne komunikaty, które wysyłamy do Państwa drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji, w tym wymóg zachowania formy pisemnej.

15.2. Zabronione Postępowanie. Korzystając z Platformy Bounce i Usług, oświadczają Państwo i gwarantują firmie Bounce, Partnerom i ich Podmiotom Powiązanym, że nie będą Państwo (a) korzystać z Platformy Bounce i Usług w żadnym nielegalnym celu ani z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa; (b) naruszać ani zachęcać innych do naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym poprzez naruszanie lub sprzeniewierzanie praw własności intelektualnej osób trzecich; (c) ingerować w funkcje Platformy Bounce związane z bezpieczeństwem, w tym poprzez (i) wyłączanie lub obchodzenie funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści, lub (ii) inżynierię wsteczną lub inne próby odkrycia kodu źródłowego dowolnej części Platformy Bounce, z wyjątkiem zakresu, w jakim działanie to jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo; (d) podejmować żadnych działań mających znamiona oszustwa, w tym podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, przedstawiania fałszywego powiązania, uzyskiwania dostępu do Platformy Bounce lub Usług bez pozwolenia; (e) sprzedawać ani w inny sposób przenosić dostępu przyznanego na mocy niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Materiałów, lub jakichkolwiek praw, lub możliwości przeglądania, uzyskiwania dostępu lub korzystania z jakichkolwiek Materiałów; (f) gromadzić treści lub informacji z dowolnej części Platformy Bounce za pomocą środków zautomatyzowanych (w tym za pomocą dowolnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania witryn lub innego urządzenia, lub metody pobierania, indeksowania, "skrobania" lub "kopania danych"); (g) wykorzystywać jakichkolwiek treści lub informacji o firmach, lub użytkownikach, które są dostępne w dowolnej części Platformy Bounce, w celu pozyskiwania klientów od tych firm lub użytkowników; lub podejmować prób wykonywania jakichkolwiek działań opisanych w niniejszej Sekcji, lub pomagać, lub zezwalać jakiejkolwiek osobie na angażowanie się w jakiekolwiek działania opisane w niniejszej Sekcji oraz (h) zachowywać się w sposób natarczywy lub agresywny wobec firmy Bounce i jej pracowników, Partnerów i ich pracowników lub ich Podmiotów Powiązanych.

15.3. Modyfikacje niniejszych Warunków. Firma Bounce zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków. Prześlemy Państwu propozycję zmian mailowo przed datą wejścia zmienionych Warunków w życie z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Jeśli proponowane zmiany niniejszych Warunków będą istotne, poprosimy Państwa o wyraźne zaakceptowanie zmienionych Warunków. W przypadku (i) nieistotnych zmian niniejszych Warunków lub (ii) zmian wymaganych przez prawo, prawomocne orzeczenie sądu lub wiążący nakaz właściwego organu, dalsze korzystanie z Platformy Bounce po dacie wejścia w życie proponowanych zmian będzie oznaczać akceptację zmienionych Warunków. Spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane zgodnie z wersją niniejszych Warunków, która obowiązywała w momencie powstania sporu.

15.4. Modyfikacje Platformy Bounce lub Usług. Firma Bounce zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania prowadzenia Platformy Bounce lub Usług w dowolnym momencie (w tym poprzez ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia określonych Usług, lub funkcji Usług, lub zamknięcie Platformy Bounce), tymczasowo lub na stałe, bez powiadomienia Państwa. Firma Bounce, Partnerzy i ich Podmioty Powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w Platformie Bounce lub Usługach ani za zawieszenie lub zakończenie dostępu do Usług lub Platformy Bounce bądź korzystania z nich.

15.5. Oświadczenie; Brak Gwarancji. Platforma Bounce, Usługi oraz wszystkie Materiały i treści udostępniane przez firmę Bounce są dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności". Firma Bounce, Partnerzy i ich Podmioty Powiązane zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących Platformy Bounce, Usług oraz wszystkich materiałów i treści dostępnych za pośrednictwem Platformy Bounce i Usług, w tym (a) wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, prawa do niezakłóconego korzystania lub nienaruszania praw; oraz (b) wszelkich gwarancji wynikających z przebiegu transakcji, użytkowania lub handlu. Firma Bounce, Partnerzy i ich Podmioty Powiązane nie gwarantują, że Platforma Bounce, Usługi lub jakiekolwiek materiały lub treści udostępniane przez firmę Bounce będą nieprzerwane, bezpieczne lub wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów, a firma Bounce, Partnerzy i ich Podmioty Powiązane nie gwarantują, że którekolwiek z tych kwestii zostaną naprawione. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Państwa w czasie korzystania z Platformy Bounce, Usług lub podmiotów należących do firmy Bounce, Partnerów lub ich Podmiotów Powiązanych, ani żadne Materiały lub treści udostępnione przez firmę Bounce nie będą stanowić gwarancji dotyczącej któregokolwiek z podmiotów należących do firmy Bounce, Partnerów, ich Podmiotów Powiązanych, Platformy Bounce lub Usług, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z kontaktów z innymi użytkownikami usług. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że korzystają z Platformy Bounce i Usług według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej w odniesieniu do firmy Bounce w Sekcji 5 (Ochrona BounceShield™), firma Bounce, Partnerzy i ich Podmioty Powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w Państwa mieniu (w tym w systemie komputerowym lub urządzeniu mobilnym używanym w związku z Platformą Bounce i Usługami) i nie są zobowiązani do odzyskania Treści Użytkownika. Ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia zawarte w niniejszej sekcji mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Firma Bounce nie zrzeka się żadnych gwarancji ani innych praw, których zrzeczenie się jest zabronione na mocy obowiązującego prawa.

15.6. Usługi Stron Trzecich i Powiązane Strony Internetowe. Firma Bounce może udostępniać narzędzia za pośrednictwem Platformy Bounce, które umożliwiają eksportowanie informacji, w tym Treści Użytkownika, do usług stron trzecich. Korzystając z jednego z tych narzędzi, zgadzają się Państwo, że firma Bounce może przekazać te informacje do odpowiedniej usługi strony trzeciej. Usługi stron trzecich nie znajdują się pod kontrolą firmy Bounce i, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, firma Bounce nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wyeksportowanych informacji przez jakąkolwiek usługę strony trzeciej. Platforma Bounce może również zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich. Powiązane strony internetowe nie znajdują się pod kontrolą firmy Bounce, Partnera ani ich Podmiotów Powiązanych, a firma Bounce, Partnerzy i ich Podmioty Powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość

15.7. Oprogramowanie Stron Trzecich. Platforma Bounce może zawierać lub obejmować komponenty oprogramowania stron trzecich, które są ogólnodostępne bezpłatnie na podstawie licencji przyznających odbiorcom szerokie prawa do kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania tych komponentów ("Komponenty Stron Trzecich"). Mimo że Platforma Bounce jest udostępniana Państwu zgodnie z niniejszymi Warunkami, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie uniemożliwia, nie ogranicza, ani nie ma na celu uniemożliwienia lub ograniczenia Państwu uzyskania Komponentów Stron Trzecich na mocy odpowiednich licencji stron trzecich ani ograniczenia korzystania przez Państwa z Komponentów Stron Trzecich na mocy tych licencji stron trzecich.

15.8. Polityka Prywatności. Zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje przekazane przez Państwa lub o Państwie według zasad opisanych w naszej Polityce Prywatności. Dodatkowe polityki prywatności mogą mieć zastosowanie, w tym polityki Partnerów i dostawców usług trzecich.

15.9. Dodatkowe Warunki. Korzystanie z Platformy Bounce i Usług podlega wszystkim dodatkowym warunkom, zasadom, regułom lub wytycznym mającym zastosowanie do Platformy Bounce i Usług, które możemy publikować na Platformie Bounce lub do których możemy umieszczać linki.

15.10. Inne Warunki Włączone przez Odniesienie. Niniejsze Warunki, wraz z Polityką Prywatności i wszelkimi innymi umowami wyraźnie włączonymi przez odniesienie do niniejszych Warunków, stanowią całość i wyłączne porozumienie między Państwem a firmą Bounce w zakresie korzystania z Platformy Bounce i Usług. Wszystkie Dodatkowe Warunki są włączone przez niniejsze odniesienie do niniejszych Warunków i stanowią ich część.

15.11. Cesja. Nie mogą Państwo cedować ani przenosić niniejszych Warunków ani swoich praw wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W stosownych przypadkach możemy dokonać cesji niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia lub zgody na rzecz Podmiotów Powiązanych z firmą Bounce lub inwestorów.

15.12. Interpretacja Niniejszych Warunków. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, niewykonalnej części zostanie nadany skutek w najszerszym możliwym zakresie, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.

15.13. Brak Odstąpienia. Brak żądania wykonania jakiegokolwiek postanowienia nie wpłynie na nasze prawo do żądania wykonania go w dowolnym późniejszym czasie, ani też zrzeczenie się przez nas roszczeń wynikających z naruszenia lub niewykonania niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się przez nas w późniejszym czasie roszczeń wynikających z naruszenia lub niewykonania lub zrzeczenia się samego postanowienia.

15.14. Warunki Firmy Apple. Jeśli uzyskają Państwo dostęp do naszej aplikacji lub pobiorą ją ze sklepu Apple App Store, wyrażają Państwo zgodę na warunki Umowy Licencyjnej dla Użytkownika Końcowego Aplikacji Apple.

15.15. Warunki Firmy Google. Jeśli uzyskają Państwo dostęp do naszej aplikacji lub pobiorą ją ze sklepu Google Play Store, wyrażają Państwo zgodę na Warunki Korzystania z Usługi Google Play.

16. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia. Jeśli działają Państwo jako konsument i jeśli obowiązkowe ustawowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju Państwa zamieszkania zawierają przepisy, które są dla Państwa korzystniejsze, takie przepisy będą miały zastosowanie niezależnie od wyboru prawa stanu Kalifornia. Jako konsument mogą Państwo wszcząć wszelkie postępowania sądowe dotyczące niniejszych Warunków przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Jeśli firma Bounce będzie chciała wyegzekwować jakiekolwiek swoje prawa wobec Państwa jako konsumenta, będziemy mogli to zrobić wyłącznie w sądach jurysdykcji, w której są Państwo rezydentem.

17. UMOWA O ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO (WYŁĄCZNIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH)

17.1. Niniejsza Sekcja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Państwa krajem zamieszkania lub siedziby są Stany Zjednoczone. W interesie rozstrzygania sporów między Państwem a firmą Bounce w najbardziej korzystny i opłacalny sposób, zarówno Państwo jak i firma Bounce zgadzają się, że wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami, Platformą Bounce lub Usługami będą rozstrzygane między Państwem a firmą Bounce w drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż jest mniej formalny niż pozew w sądzie. Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, może skutkować bardziej ograniczonym ujawnianiem informacji niż podczas rozprawy w sądzie i może podlegać bardzo ograniczonej kontroli sądowej. Arbitrzy mogą przyznawać takie same odszkodowania i zadośćuczynienia, jakie może przyznać sąd. Niniejsza umowa o arbitraż obejmuje wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z Platformą Bounce, Usługami lub jakimkolwiek aspektem niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy opierają się one na umowie, czynie niedozwolonym, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, a także niezależnie od tego, czy roszczenie powstaje w trakcie lub po rozwiązaniu niniejszych Warunków. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że poprzez zawarcie niniejszych Warunków zarówno Państwo jak i firma Bounce zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych lub do udziału w pozwie zbiorowym, a także że zrzekają się Państwo wszelkich roszczeń wobec Partnerów i ich Podmiotów Powiązanych wynikających z korzystania z Platformy Bounce lub Usług lub z nimi związanych.

17.2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uznawane za uchylenie, uniemożliwienie lub w inny sposób ograniczenie Państwa prawa lub prawa firmy Bounce do (a) wniesienia indywidualnego powództwa przeciwko drugiej stronie w sądzie ds. drobnych roszczeń; (b) prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko drugiej stronie za pośrednictwem odpowiedniej agencji federalnej, stanowej lub lokalnej, jeśli takie postępowanie jest dostępne; (c) ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń przeciwko drugiej stronie w sądzie w ramach arbitrażu; lub (d) wniesienia pozwu przeciwko drugiej stronie w sądzie w celu rozpatrzenia roszczenia o naruszenie własności intelektualnej.

17.3. Jeśli nie chcą Państwo rozstrzygać sporów w drodze wiążącego arbitrażu, mogą Państwo zrezygnować z postanowień niniejszej Sekcji w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zaakceptowania niniejszych Warunków, wysyłając pismo do firmy Bounce, Inc, Attention: Legal Department - Arbitration Opt-Out, 880 Harrison St. San Francisco, CA 94107-1125, w którym należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem oraz oświadczenie, że chcą Państwo zrezygnować z arbitrażu ("Zawiadomienie o Rezygnacji"). Po otrzymaniu przez firmę Bounce Zawiadomienia o Rezygnacji, niniejsza Sekcja stanie się nieważna, a wszelkie działania wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane zgodnie z Sekcją 16. Zawiadomienie o Rezygnacji nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach.

17.4. Wszelkie postępowania arbitrażowe między Państwem a firmą Bounce będą rozstrzygane na podstawie Federalnej Ustawy o Arbitrażu (Federal Arbitration Act) i administrowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association, AAA) zgodnie z Zasadami Arbitrażu Konsumenckiego (Consumer Arbitration Rules, zwanymi łącznie "Zasadami AAA") z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w niniejszych Warunkach. Zasady AAA i formularze zgłoszeniowe są dostępne online pod adresem www.adr.org, na infolinii AAA pod numerem 1-800-778-7879 lub kontaktując się z firmą Bounce. Arbiter ma wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, stosowalnością lub wykonalnością niniejszej wiążącej umowy o arbitraż.

17.5. Strona, która zamierza ubiegać się o arbitraż, musi najpierw wysłać pisemne zawiadomienie o sporze do drugiej strony listem poleconym za pośrednictwem poczty lub kuriera z dostawą następnego dnia roboczego (wymagany podpis), lub, tylko jeśli druga strona nie podała aktualnego adresu fizycznego, pocztą elektroniczną ("Zawiadomienie o Arbitrażu"). Adres firmy Bounce dla Zawiadomień to: Bounce, Inc., 880 Harrison St. San Francisco, CA 94107-1125. Zawiadomienie o Arbitrażu musi: (a) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz (b) określać konkretne żądane zadośćuczynienie ("Żądanie"). Strony podejmą w dobrej wierze wysiłki w celu bezpośredniego rozstrzygnięcia roszczenia, ale jeśli nie osiągną porozumienia w tym zakresie w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Zawiadomienia o Arbitrażu, zarówno Państwo jak i firma Bounce mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe. Wszystkie postępowania arbitrażowe między stronami będą poufne, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie. Podczas arbitrażu kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez Państwa lub firmę Bounce nie może zostać ujawniona arbitrowi przed podjęciem przez niego ostatecznej decyzji i ewentualnego orzeczenia. Jeśli arbiter przyzna Państwu kwotę wyższą niż ostatnia pisemna kwota ugody zaoferowana przez firmę Bounce w ramach rozstrzygnięcia sporu przed wydaniem orzeczenia, firma Bounce zapłaci Państwu wyższą z następujących kwot: (i) kwota przyznana przez arbitra; lub (ii) 10.000 USD.

17.6. W przypadku wszczęcia postępowania arbitrażowego zgodnie z niniejszymi Warunkami, firma Bounce zwróci Państwu uiszczoną opłatę za zgłoszenie, chyba że roszczenie dotyczy kwoty przekraczającej 10.000 USD, w którym to przypadku o uiszczeniu wszelkich opłat zadecydują Zasady AAA. Każda rozprawa arbitrażowa odbędzie się w uzgodnionym miejscu w San Francisco w stanie Kalifornia, ale jeśli roszczenie dotyczy kwoty 10.000 USD lub mniejszej, mogą Państwo wybrać, czy arbitraż zostanie przeprowadzony: (a) wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych arbitrowi; (b) w drodze przesłuchania telefonicznego bez stawiennictwa osobistego; lub (c) w drodze przesłuchania osobistego zgodnie z Zasadami AAA w hrabstwie (lub gminie) Państwa adresu rozliczeniowego. Jeśli arbiter stwierdzi, że treść roszczenia lub zadośćuczynienie zawarte w Żądaniu jest niepoważne lub wniesione w niewłaściwym celu (zgodnie ze standardami określonymi w Federalnych Przepisach Postępowania Cywilnego 11(b)) (Federal Rule of Civil Procedure), wówczas zapłata wszystkich opłat będzie regulowana przez Zasady AAA. W takim przypadku zgadzają się Państwo zwrócić firmie Bounce wszystkie wcześniej wypłacone przez nią środki pieniężne, które w przeciwnym razie byliby Państwo zobowiązani do zapłaty zgodnie z Zasadami AAA. Niezależnie od sposobu przeprowadzenia arbitrażu, arbiter musi wydać uzasadnioną pisemną decyzję wystarczającą do wyjaśnienia istotnych ustaleń i wniosków, na których opiera się decyzja i ewentualne orzeczenie. Arbiter może wydawać orzeczenia i rozstrzygać spory dotyczące płatności i zwrotu opłat lub wydatków w dowolnym momencie postępowania oraz na wniosek którejkolwiek ze stron złożony w terminie czternastu (14) dni od wydania przez arbitra orzeczenia co do istoty sprawy.

17.7. Zarówno Państwo jak i firma Bounce zgadzają się, że każda ze stron może wnosić roszczenia przeciwko drugiej stronie wyłącznie w swoim indywidualnym charakterze, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek pozwie grupowym lub przedstawicielskim. Ponadto, o ile zarówno Państwo, jak i firma Bounce nie postanowią inaczej, arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby ani w inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie pozwu przedstawicielskiego lub zbiorowego.

17.8. Jeśli firma Bounce dokona w przyszłości jakiejkolwiek zmiany w niniejszym postanowieniu dotyczącym arbitrażu, innej niż zmiana adresu firmy Bounce do wysyłania Zawiadomień o Arbitrażu, mogą Państwo odrzucić tę zmianę, wysyłając nam pisemne zawiadomienie w ciągu trzydziestu (30) dni od dokonania tej zmiany na adres firmy Bounce do Zawiadomień o Arbitrażu, w którym to przypadku Państwa konto na Platformie Bounce zostanie natychmiast zamknięte, a niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu, obowiązujące bezpośrednio przed odrzuconymi zmianami, pozostanie w mocy. Jeśli część lub całość niniejszej Sekcji zostanie uznana za niewykonalną lub jeśli firma Bounce otrzyma od Państwa Zawiadomienie o rezygnacji, wówczas całość niniejszej Sekcji będzie nieważna i w takim przypadku wyłączna jurysdykcja i miejsce opisane w Sekcji 16 będą regulować wszelkie działania wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane.

Akceptując niniejsze Warunki, wyrażają Państwo zgodę na ich przestrzeganie.